buy1

 

ebay_paypal

 
משחק המלכים בגן הילדים
 
 כתיבה: רמי טל, אילת אסקוזידו
עריכה פדגוגית: דליה לימור
עריכה מקצועית: ישראל גלפר
עריכת לשון: ישראל שרנצל
עיצוב גרפי: עדי לוקר
קראו והעירו: עמירם קפלן, מיה רוניס
הפקה:"שח קט"

שנת הוצאה: תשע"א, 2010    
84 עמודים
צבע מלא

תקציר
המדריך מציע רעיונות לפעילויות חווייתיות בדרכי למידה המתאימות לילדים בגיל חמש ושש, בהלימה ליעדים שהציב האגף לחינוך קדם־יסודי. הלימוד הדרגתי, מתבצע בקבוצות קטנות ומאפשר התאמה לכל ילד על פי יכולותיו. אין ספק שתכנית זו תחשוף את הילדים וההורים לעולם השחמט, תגרה את סקרנותם ותגביר את רצונם להמשיך לשחק ולהתקדם גם בשנים הבאות. ייחודו של המשחק שהוא חוצה גילים, כלומר, לגיל אין משמעות וצעירים יכולים לשחק מול מבוגרים.

במדריך מודגשים היתרונות הייחודיים ללימוד שחמט בכלל ובגילאי גן הילדים בפרט. הטמעת המשחק בגיל הרך תורמת להגברת המודעות למשחק ולהגדלת מספר החניכים העוסקים במשחק על כל מרכיביו החיוביים. 

shah-mat