buy1

 

ebay_paypal


אילנות  היוחסין נבנים כחלק מהתחקיר בעת כתיבת סיפור חיים או סיפורה של משפחה. הפרטים נאספים באמצעות ריאיונות עם בני המשפחה וכתוצאה מתחקיר גניאולוגי.

האילן עשוי להופיע כרשימה, כתרשים סכמטי (שחור-לבן או צבעוני), להשתלב בתוך איור או להשתלב בסיפור עצמו.

לעתים מסומנים באילנות הפרטים הבאים: נשים וגברים, סימון דורי, שנות לידה, שנות פטירה, גירושים, נישואים שניים וציון הנספים בשואה.

עוד על אילנות יוחסין - "אוספים שמות - ייחוס יהודי"

הספרים שבהם מופיעים אילנות יוחסין, לפי סדר האלפבית:
אבן חדשה (תרשימים מקופלים כחלק מהספר)
איש רעים (תרשים מקופל כחלק מהספר)
ארבעה עלי תלתן (תרשימים מקופלים הנלווים לספר)
דורות (תרשימים פרושים בכפולות הספר)
דרך הלופה (תרשימים פרושים בכפולות הספר)
דרך משלה (איור, כרזה הנלווית לספר)
הנכד ז'ני הוא סבא גדעון (תרשים בספר)
טוביה מרגלית - האדם והמפקד (תרשימים בספר)
יציאה מצרים שלנו (רשימות)
משהו בך יאמר לך המשך (תרשים בספר)
צבר נטול קוצים (תרשים מקופל כחלק מהספר)
צעדה לחיים (תרשימים בספר)אילן היוחסין

של משפחות זנדני ועומסי


איור: נעמה אדלר
גרפיקה:
יעל רוזן
תשס"ח, 2008

אילן היוחסין נבנה ועוצב במקביל לעריכת ספר הזיכרון "דרך משלה - סיפור חייה של יהודית עומסי בת משה ומרים זנדני". את הרעיון לאילן היוחסין הגתה יהודית ז"ל, ולא הספיקה לממשו בחייה.


ilan-zandani-omessi-s


שבעה דורות

במשפחות נישטיין-ברייר


 


tree-even1_Page_1s

שבעה דורות
במשפחות וינקלר-גולדנברג

שני אילנות היוחסין מצורפים לספר "אבן חדשה - קורות משפחת נישטיין"
tree-even1_Page_2s