buy1

 

ebay_paypal

מה נדרש מהמספר וכיצד משפיעה העלאת זיכרונות על בריאות נפשו?

שיתוף פעולה מצד מספרי הסיפור ומשפחתם הכרחי והפקת ספר ביוגרפי מחייבת מידה של התגייסות נפשית לעניין.
בתקופה בה אדם "עושה סדר" בזיכרונותיו, יש ותכנים נשכחים מוצאים הזדמנות לצוף ולעלות מעל פני השטח. אנשים מבוגרים נוטים לעתים להתרגש מאוד כשהם נזכרים בחוויות מוקדמות, באירועים כמו פרֵדה מהוריהם או באירועים טראומטיים שעברו עליהם. על כן יש להכין לכך את המרואיין מראש, לנהל את השיחות עמו באווירה תומכת ולהעניק לו את הביטחון שסיפורו מופקד ומטופל בידיים טובות.
חוקרים בתחום הגיעו למסקנה שהיזכרות בילדות משמעותה - לחוות את העצמי המקורי ולהבין שזה אותו "עצמי" עד הזיקנה.
לבחינת העבר באמצעות עריכת סיפור חיים נודעת חשיבות רבה בגיל הזהב. האינטגרציה עם שלבים מוקדמים מספקת תחושת המשכיות ושלמות. לאחדים מסייעת ההזדמנות לפרוק את משא הזיכרונות להסתגלות טובה יותר לזיקנה, ולהתמודדות עם הפחד מפני השכחה והמוות. אם כן, לאופן תפיסת אירועי העבר ולמידת ההצלחה בשילובם במסכת חייו יש השפעה על רווחתו הנפשית של האדם.
לסיפור החיים יש גם תפקיד קולקטיבי: העברת זיכרונות של תרבות וחיים שאינם עוד. סיפורו הפרטי של האדם בעל משמעות וחשיבות רבה עבור הדור הבא. המספרים המבינים זאת חשים את התרומה והנתינה, ועקב כך מתחזקת גם תחושת הערך העצמי.

מחקר שנערך בשנות השמונים מצביע על תרומת תהליך סיפור חיים לחייהם של מבוגרים הן בממד שביעות הרצון בחיים והן במדד בריאות הנפש.

רוצים להתייעץ? - אל תהססו לפנות

article28