buy1

 

ebay_paypal


article7סיפור קורות חיינו הוא כה בסיסי לטבע האדם, עד שאין אנו מודעים לחשיבותו. אנו חושבים בצורה של סיפור, מדברים בצורה של סיפור ומקנים משמעות לחיינו דרך הסיפור. בני אדם מספרים על אירועים ... המשך


article8אנשים מתחומים מדעיים שונים מראיינים ושומעים סיפורי חיים של אנשים אחרים זמן רב משאנו מודעים לכך. ככל שאני יכול לקבוע, ריאיון סיפור החיים התפתח מההיסטוריה שבעל-פה, מהיסטוריית החיים ... המשך


article9קרל מאנהיים הבחין בכך שיחידים, אשר שייכים לאותו דור ונולדו באותה שנה, הם בעלי מיקום משותף במימד ההיסטורי של התהליך החברתי. חברות בקבוצה משותפת היא ... המשךarticle10"ומתוק האור וטוב לעיניים, לראות את השמש. כי אם שנים הרבה יחיה האדם, בכולם ישמח; ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, כל שבא הבל. שמח בחור בילדותך, ויטיבך לבך בימי ... המשך


article10"רובדי חיינו מונחים בדחיסות כזאת זה על גבי זה, שבתוך המאוחר אנו נתקלים תמיד במוקדם, לא כדבר שתם ונגמר, אלא כדבר חי ונוכח"  המשך


IMG_5565 "מעשה ביהודי אחד שהיה מגדולי הממשלה והמלך אהבו הרבה. זה גרם לו שנאה וקנאה משרי המלך והיו מלשינים עליו, עד שיום אחד המלך..." המשך