buy1

 

ebay_paypal

article14הולכת לי

אברהם אבינו, העברי הראשון, מוביל אותי להרהר בחשיבות הגדולה של ההתכנסות האישית העצמית. ומכיוון שזו ההתכנסות האישית שלי שאני משתפת אתכם בה, אעשה זאת בדרך של ניתוח טקסט ואף אתלה לי באילנות גבוהים, בהנאה מרובה.


לך לך
מארצך
וממולדתך
ומבית אביך
אל הארץ אשר אראך.

לֵךְ – קומי וזוזי, שני מקום. אל תתאבני, אל תעמדי במקום, צעדי קדימה, פעלי.

לְךָ – למענך, לטובתך, עבורך, כדי שיתחולל שינוי מהותי בחייך, בהווייתך. פעלי קודם כל בשביל עצמך. היי עצמאית כדי לשפר את תחושתך בעולם, כדי להעשיר את עצמך, כדי להגשים את מאווייך.

לך לך מארצך – שני את נקודת המוצא שלך, צאי מקרקע ההרגל השחוקה שלך, מהמקום שכבר קיבל את צורת ישבנך, מהנחות היסוד השגורות עליהן השתתת עד כה את מחשבותייך, רעיונותייך, החלטותייך. עִקרי מהמקום הגיאוגרפי הטבעי והנוח, שכחי ולו לרגע את נוף המולדת ואל תהיי תבנית המישורים המוכרים או הפינות הנסתרות אותן את מכירה ככף ידך. נדדי ברוחך לארצות רחוקות, אל נופים אחרים, אל זמנים אחרים.

וממולדתך – עזבי (בראשך) את המקום התרבותי והמנטאלי לו את קוראת 'בית', צאי מה'שכונה', מה'עריסה'. פני לדרך אחרת מרעייך ואוהבייך. בקרי, געי במחוזות שילידיהם אינם דוברים את שפתך, שמושגי החיים שלהם אולי אפילו אינם קיימים בשפת המולדת שלך.

ומבית אביך – אל תחששי לנטוש כללים שהוטבעו בך כמוסכמות בבית הורייך, נסי לשכוח את כובד הציפיות שהטילו על כתפייך מאז ומתמיד, התנערי מהלחץ החברתי שמסביב. השינוי בך היום יהפוך את גורלם של בני הדורות הבאים אחרייך לנצח נצחים, שברי את השרשרת. אל תיכנעי לחולשות ולפחדים שהורישו לך אבותייך ואימותייך, בָּקעי אותם וּבִקעי מתוכם.

אל הארץ אשר אראך – פתחי בתוכך דלת למקום שאינך מכירה כלל, לעבר טריטוריה נסתרת, בלתי נודעת לך לחלוטין. התחדשי בנפשך, בתוך תוכך. כאשר החיים יזמנו לך ניסיונות התמסרי לכוח השינוי, היעתרי לו. עברי למרחב בלתי נודע והיי "האיש הניצב מעבר מזה וכל העולם כולו מן העבר האחר", כדברי רבי יהודה (תנא, המאה השנייה לספירה). כלומר, היי עִברייה. זו מהותו של עברי. אל תחששי מהשונות, מלהיות ייחודית בדרכך.

רש"ר הירש סבור היה שהאדם תמיד צריך לחתור אל האמת שלו, לשאול את עצמו האם הוא מתנהג באמת כפי שהוא רוצה. והוא אומר לי: העמיקי בעצמך יותר ויותר, המשיכי לחתור לנקודה האמיתית שבך, ללא מסכים וללא מחיצות.

וכל זה למה? לפי בעל ה'שפת אמת' אל לו לאדם לשקוט על שמריו ולהסתפק בהישגיו הרוחניים. עליו לקבוע לו יעדים חדשים וגבוהים יותר, להתמיד במסע כלפי מעלה. זכרי, הוא פוסק, עצירה משמעה תחילתה של נפילה רוחנית.

אילת אסקוזידו

המאמר נכתב עבור ודברת בם של קהילת גשר מזכרת בתיה, גיליון 39, 19 באוקטובר 2007

חזרה >>